Home > Events > Na Wahine o Ke Kai > Ka Mo'i Hiki No Five-0 50s - Pomaika'i a Ka Mo'i

Moloka'i to O'ahu, Hawai'i, USA

Activity of Ka Mo'i Hiki No Five-0 50s - Pomaika'i a Ka Mo'i (50)

Actions


Replay
...

Map

Profile of the route

Graph

Stats


Average Speed
km/h

Max Speed
km/h

Distance
km

Dist. (Ascent)
km

Dist. (Descent)
km

Dist. (Flat)
km

Time
km

Time (Ascent)

Time (Descent)

Time (Flat)

Time (Moved)

Time (Stopped)

Vertical
m

Vert. (Ascent)
m

Vert. (Descent)
m

Avg altitude
m

Elevation max
m

Elevation min
m

Ascent Count

Descent Count

3D Viewer

Activity not finished or without data.

Loading