Home > Events > Na Wahine o Ke Kai 2018 > 41 Manu O Ke Kai - Ka'aumoanaakalokomaika'i

Molokai to Oahu

Activity of 41 Manu O Ke Kai - Ka'aumoanaakalokomaika'i

Actions


Replay
...

Map

Profile of the route

Graph

Stats


Average Speed
km/h

Max Speed
km/h

Distance
km

Dist. (Ascent)
km

Dist. (Descent)
km

Dist. (Flat)
km

Time
km

Time (Ascent)

Time (Descent)

Time (Flat)

Time (Moved)

Time (Stopped)

Vertical
m

Vert. (Ascent)
m

Vert. (Descent)
m

Avg altitude
m

Elevation max
m

Elevation min
m

Ascent Count

Descent Count

3D Viewer

Activity not finished or without data.

Loading